นายเอนก  ศิริพานิชกร

ประธานกรรมการบริหาร

วศ.บ.โยธา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วศ.ม. โครงสร้าง (AIT.)

 

 

นายจรง    เจียมอนุกูลกิจ

กรรมการผู้จัดการ

วศ.บ.โยธา

Graduate Diploma Program in Property Valuation (TU.)

Master of Management (SASIN)

 

 

น.ส.วันดี    พืชผา

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

วศ.บ. (โยธา)

บธ.บ. (บัญชี)

M.Eng. (Inspection and Engineering Law)