บริษัทได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อทำหน้าที่เป็น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ให้บริการงานด้านวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมสำรวจ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

          ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการที่ผ่านมากว่า 32 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการงานวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และรวมถึงการทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติ โดยผลงานทั้งหลายเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียง และความไว้วางใจต่อบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่ง